itjobb.se

 

  Energimyndigheten

Vi är ca 420 medarbetare som arbetar på uppdrag av regeringen, underställda miljö- och energidepartementet.

Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.

Vad vi gör:

  • tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter
  • ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen
  • ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer
  • deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen
  • hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter
  • tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet). Vi får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. I regleringsbreven står bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter. Uppdrag kan också komma från andra departement.

Vår vision

Energimyndigheten skapar förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och verkar för såväl en effektiv energianvändning som för en trygg och uthållig energitillförsel.

Tillsammans har Energimyndighetens medarbetare kommit fram till att trovärdighet, mod och helhetssyn är de gemensamma ledord som vägleder oss i vårt dagliga arbete, hur vi agerar och förhåller oss till alla vi träffar i vår vardag.

Våra värdeord

Trovärdiga

Vi agerar professionellt och visar vår expertis på ett konsekvent och koordinerat sätt. Vi utgår från de statliga värdegrundsprinciperna i allt vi gör. Vår omvärld litar på och känner sig trygg med vårt arbete och vår kompetens.

Modiga

Vi visar mod genom att prova nya sätt att göra saker på och ifrågasätter invanda beteenden. Vi möter vår omgivning med nyfikenhet, är öppna för andras åsikter och idéer samtidigt som vi vågar stå för och uttala våra egna. Vår omvärld ser oss som en modern och drivande kraft i samhället.

Helhetssyn

Vi arbetar tillsammans för verksamhetens och samhällets bästa. Vi drar nytta av varandras kunskaper och samarbetar för att främja utveckling. Vi prioriterar det som gagnar helheten framför delarna. Vår omvärld ser oss som en god samarbetspartner med helheten i fokus.

Bransch

Statliga enheter

Anställda

420

Huvudkontor

Eskilstuna

Webbplats
Energimyndigheten
Sociala medier

Energimyndigheten i sociala medier

Missa inga jobb från Energimyndigheten

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor